REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG W RAMACH PLATFORMY

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia przez Silleo sp. z o.o. usług oraz usług drogą elektroniczną w ramach Platformy zamieszczonej pod adresem https://online.silleo.pl.
 2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi nieodpłatnie przed zawarciem Umowy na Kurs poprzez przesłanie jego treści na podany adres email, na stronie internetowej https://online.silleo.pl w zakładce „Regulamin” a także przesyłany, na żądanie Użytkownika, za pośrednictwem Platformy. Użytkownik ma prawo wydrukować treść niniejszego Regulaminu, utrwalać go oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych.
 4. Definicje:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://online.silleo.pl;
  2. Usługodawca – podmiot prowadzący Platformę silleo.pl, nazwa Silleo Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu,  numer KRS: 0000770374, NIP: 6263033017, REGON: 38253653000000,  adres e –mail biuro@silleo.pl
  3. Użytkownik lub Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych w ramach Platformy;
  4. Kurs online – jeden z rodzajów usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, obejmujący cykl zajęć edukacyjnych o określonej tematyce, znajdujący się w ofercie Usługodawcy;
  5. Wydarzenie online – jeden z rodzajów usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, obejmujący zajęcia edukacyjne prowadzone na żywo o określonej tematyce, znajdujący się w ofercie Usługodawcy
  6. Harmonogram – dokument określający ilość, częstotliwość zajęć oraz terminy zajęć zaplanowanych dla danego Kursu online lub Wydarzenia online. Harmonogram dostępny będzie na Platformie;
  7. Cena – wartość usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika określona w Umowie na Kurs;
  8. Oferta – skierowana do potencjalnego Użytkownika informacja o zakresie usług oferowanych przez Usługodawcę zawierająca w szczególności informacje o rodzajach usług, rodzaju lub tematyce oraz zakresie poszczególnych Kursów organizowanych przez Usługodawcę. Oferta w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego;
  9. Platforma – system teleinformatyczny, w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem którego Usługodawca realizuje swoje usługi;
  10. Użytkownik - każda osoba fizyczna, prawna lub podmiot wymieniony w art. 33(1) Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy przez przeglądarkę internetową;
  11. Podmiot świadczący usługę płatniczą – podmioty trzecie świadczące usługi płatności w Internecie lub aplikacjach mobilnych;
  12. Konto - Konto założone w Platformie w celu identyfikacji Użytkownika.
  13. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  14. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Platformy polegające na umożliwieniu Użytkownikowi udziału w Kursach prowadzonych on-line.
 5. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty Usługodawcy oraz umożliwienie mu korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca świadczy usługi w następującym zakresie:
  1. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  2. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  3. działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  4. doradztwo oraz szkolenia w zakresie stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  5. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  6. badanie rynku i opinii publicznej.
 7. Usługodawca świadczy usługi jak w ust. 6 również jako usługi cyfrowe w rozumieniu art. 2 ust. 5a ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.
 8. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Platformy jest bezpłatne. Samo przeglądanie oferty Usługodawcy nie podlega opłacie. Oferta Usługodawcy może ulegać zmianie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem usług lub treści cyfrowych i prawem korzystania z nich. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z Platformy.

§ 2

Zawarcie i realizacja Umowy.

 1. Podstawą świadczenia usługi jest Umowa zawarta na odległość pomiędzy Użytkownikiem oraz Usługodawcą oraz uiszczenie przez Użytkownika opłaty.
 2. Umowę mogą zawrzeć tylko zarejestrowani Użytkownicy Platformy.
 3. W celu zawarcia Umowy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu oraz wskazać swoje dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy, poprzez wypełnienie odpowiednich pól oznaczonych na formularzu oraz dokonać aktywacji zawartego w formularzu odpowiedniego przycisku o treści „Kupuję i płacę”.
 4. Odmowa akceptacji Regulaminu skutkuje nie zawarciem umowy. Usługodawca może odmówić świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika tylko w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu lub odmowy podania przez Użytkownika Danych Osobowych, bądź podania danych niepełnych lub nieprawdziwych.
 5. Po wyborze sposobu płatności za zamawianą Usługę, Użytkownik zostanie przekierowany poza Platformę w celu dokonania płatności. Usługi obsługi płatności świadczone są przez podmioty trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.
 6. W toku składania zamówienia Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola o akceptacji Regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży usługi. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Użytkownik traci możliwość odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli została zawarta umowa o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy albo informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę od Podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika. Usługa zostanie udostępniona za pośrednictwem Platformy bezpośrednio po dokonaniu płatności.
 8. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane niezwłocznie, to Użytkownik po złożeniu otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji, rodzaju zamówionej usługi lub Kursu i terminu ich odpłatnej realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 9. Korzystanie z usługi, następuje z wykorzystaniem połączeń z siecią Internet po zalogowaniu się Użytkownika na stronie internetowej Usługodawcy.
 10. Użytkownik zawierając Umowę oświadcza, że rozumie i akceptuje system nauczania oraz sposób i warunki świadczenia usług, zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz akceptuje, że zawarcie Umowy wiąże się z obowiązkiem uiszczania ceny za usługi, jak również potwierdza otrzymanie pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz udostępnienie wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 11. Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje wysyłanie przez Usługodawcę na jego numer telefonu wiadomości tekstowych (SMS) z przypomnieniem o dacie i godzinie poszczególnych wydarzeń w ramach zakupionych usług. Odmowa wyrażenia zgody w tym zakresie uniemożliwi Usługodawcy realizację usługi.
 12. Usługa rozpoczyna się w terminie określonym w Harmonogramie .
 13. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w liczbie określonej w Harmonogramie usługi.
 14. Użytkownik przystępując do Kursu świadomy jest, że jego rezultaty osiągnięte w wyniku odbycia Kursu zależne są również od jego pracy oraz zaangażowania.
 15. Zakazany jest udział w Kursie innych osób, niż wskazanych w chwili zawierania Umowy.
 16. Dla każdego uczestnika Kursu zostanie utworzony osobny login, w oparciu o adres e ‑mail uczestnika podany w chwili zawarcia Umowy. Zmiana adresu e-mail podanego w chwili zawarcia Umowy jest niemożliwa.
 17. Zakazane jest nagrywanie lub kopiowanie Kursów udostępnionych przez Usługodawcę.
 18. Zakazane jest kopiowanie lub rozpowszechniania materiałów udostępnionych przez Usługodawcę, nie dotyczy to kopiowania udostępnionych przez Usługodawcę materiałów na własny użytek Użytkownika.
 19. Zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu utrudnienie lub zakłócenie normalnego funkcjonowania Platformy.
 20. W sytuacji naruszenia przez Użytkownika ww. postanowień, Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia dostępu do Platformy, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia od przesłania ww. wezwania.
 21. W przypadku absencji osoby prowadzącej Kurs, Usługodawca może wyznaczyć osobę, który w zastępstwie poprowadzi Kurs. W przypadku braku możliwości wyznaczenia osoby, która w zastępstwie poprowadzi Kurs, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Użytkownika o takiej sytuacji oraz do zaproponowania innych osób pełniących rolę prowadzącego lub zmiany terminów prowadzenia zajęć określonych w Harmonogramie.
 22. Usługodawca jest uprawniony do nagrywania prowadzonych w ramach Kursu i wydarzenia online zajęć.

§ 3 

Termin na jaki zostaje zawarta umowa

 1. Umowa na Kurs może zostać zawarta na czas określony tj. na czas realizacji Kursu albo na czas niekreślony – w ramach.
 2. W związku z korzystaniem z usług lub udziałem w zajęciach składających się Kurs, Użytkownik otrzymuje punkty, które pozwalają na skorzystanie z oferty promocyjnej Usługodawcy. Zakres oferty promocyjnej oraz ilość punktów uprawniając do skorzystania z poszczególnych ofert promocyjnych zostanie każdorazowo wskazany w zakładce ...................
  1. z oferty promocyjnej mogą korzystać tylko Użytkownicy posiadający założone Konto na Platformie;
  2. punktów uzyskanych w ramach jednego Konta nie można przenieść na inne Konto;
  3. punktu są przyznawane po złożeniu zamówienia, w przypadku odstąpienia od Umowy punktu zostaną odjęte;
  4. Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu utraconych punktów promocyjnych w przypadku:
   1. utraty dostępu do Konta z powodu naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu;
   2. wypowiedzenia umowy przez Użytkownika, w tym likwidacji Konta.

§ 4 

Konto Użytkownika

 1. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone Konto Użytkownika w Platformie, przypisane do adresu e-mail, podanego w formularzu rejestracyjnym Konto zawiera dane Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym. Za pomocą Konta Użytkownik ma możliwość korzystania z udostępnianych przez Usługodawcę treści cyfrowych lub zamówienia innych usług Usługodawcy.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych podczas rejestracji w Platformie. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Usługodawcy, Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji w Platformie.
 3. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
 4. Konto jest niezbywalne. W szczególności Użytkownikowi nie przysługuje prawo do sprzedania Konta, oddania go do używania lub udostępniania go w jakiejkolwiek innej formie osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Platformie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich oraz do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem.
 6. W celu korzystania z Platformy niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów akceptującym pliki typu cookies, oraz Konta poczty internetowej.
 7. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego działania usług:
 1. CPU: 2 GHz dual-core procesor lub lepszy (4-core zalecany)
 2. Pamięć: 2 GB RAM (4 GB zalecane)
 3. System operacyjny Windows 8 (Windows 10 zalecany), Mac OS 10.13 (najnowsza wersja zalecana), Linux, Chrome OS
 4. Przeglądarki internetowe w najnowszych wersjach
 5. Łącze: min. 2Mbps w dwóch kierunkach

 

§ 5

Zasady odpłatności

 1. Użytkownik zostanie poinformowany o cenie Kursu lub Usługi za pośrednictwem Platformy, przed zakupem Usługi lub Kursu.
 2. Wszystkie ceny podane w Platformie są cenami brutto.
 3. Każdorazowo opłata za Kurs lub usługę uiszczana za pośrednictwem systemów do płatności online udostępnionych przez Usługodawcę.
 4. Po wyborze sposobu płatności, Użytkownik zostanie przekierowany poza Platformę w celu dokonania płatności. Usługi obsługi płatności świadczone są przez podmioty trzecie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.
 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.
 6. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za zajęcia, w których nie uczestniczył z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Użytkownika.
 7. Użytkownik jest uprawniony do otrzymania faktury z tytułu nabycia Usługi. W tym celu, w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży, Użytkownik powinien zgłosić żądanie do Usługodawcy o wystawienie faktury. Żądanie Użytkownika zgłoszone po tym terminie uniemożliwi Użytkownikowi otrzymanie faktury.
 8. Dokonując zakupu usługi Użytkownik podaje dane niezbędne do wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi podanymi przez Użytkownika. Faktura z tytułu zakupu Usługi będzie wysyłana na adres skrzynki elektronicznej e-mail przypisany do Użytkownika, jaki Użytkownik podał w formularzu, na co Użytkownik, wyraża zgodę, akceptując niniejszy Regulamin.

§ 6

Sposoby płatności

 1. Użytkownik Platformy może dokonać wyboru sposobu płatności spośród opcji dostępnych dla danego kanału sprzedaży.
 2. Jedynym kanałem sprzedaży jest Platforma (bezpośrednio).
 3. Dla transakcji realizowanych bezpośrednio w Platformie dostępne są następujące sposoby płatności:
 1. transakcje przelewem;
 2. przelewem elektronicznym;
 3. kartą płatniczą;

- realizowane są przez system prowadzony przez PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887 do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/201, zgodnie z regulaminem dostępnym na https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/regulaminy

 1. W przypadku wyboru sposobu płatności poprzez Centra Dystrybucji Użytkownika obowiązują regulaminy tych Centrów Dystrybucji, które pośredniczą w danej transakcji.

§ 7

Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek zapewnienie Użytkownikowi Platformy możliwości korzystania z pozbawionej wad usługi.
 2. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Platformy, szkodzą innym Użytkownikom lub są sprzeczne z założeniami Platformy opisanymi w Regulaminie, bądź mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Usługodawcę lub polegają na fałszowaniu danych w ramach Platformy, Usługodawca ma prawo dokonać zawieszenia świadczenia usługi na rzecz Użytkownika.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

§ 8

Reklamacje

 1. Świadczone przez usługodawcę usługi objęte są rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e‑ mail: platforma@online.silleo.pl lub w drodze pisemnej poprzez przesłanie reklamacji na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji lub w toku składania reklamacji.
 4. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji złożonej przez konsumenta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

§ 9

Rozwiązanie umowy

 1. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego do Usługodawcy drogą elektroniczną wskazaną w § 8 ust. 2 Regulaminu.
 2. Skorzystanie z przewidzianej przez Platformę opcji likwidacji Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Użytkownika.
 3. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę może nastąpić w wypadku, kiedy Użytkownik:
 1. umyślnie wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,
 2. umyślnie używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 3. umyślnie narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

     - w takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 1. Skutkiem wypowiedzenia umowy jest usunięcie Konta z Platformy przez Usługodawcę, a tym samym utrata przez Usługobiorcę dostępu do materiałów i usług przypisanych do Konta Użytkownika.
 2. Do Umów zawieranych przez konsumenta stosuje się postanowienia Regulaminu z uwzględnieniem postanowień niniejszego § 19 ust. 4 i 5. Ilekroć w ust. 5 niniejszego paragrafu użyty jest termin Konsument rozumie się przez to również osobę fizyczną  zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Odstąpienie:
  1. w przypadku Umów zawartych na odległość, Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia;
  2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Konsumenta, złożonego w formie zasadniczo zbieżnej z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, doręczonego Usługodawcy drogą elektroniczną;
  3. Usługodawca w ciągu 7 dni roboczych przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Platformie lub adres mailowy wskazany przez Użytkownika;
  4. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowę uważa się za niezawartą;
  5. w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności;
  6. z uwagi, iż Usługodawca świadczy usługi cyfrowe oraz dostarcza treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy po dokonaniu nabycia usługi, w przypadku, gdy Konsument wyraził przed złożeniem zamówienia zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz Konsument został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od umowy.
  7. w przypadku niewyrażenia przez Konsumenta zgody na udostępnienie nabytych treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Usługodawca udostępni treści cyfrowe Konsumentowi po upływie tego terminu. Konsument może wyrazić zgodę na udostępnienie nabytych treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, zaznaczając odpowiednie, odrębne pole, znajdujące się w Platformie.

§ 10

Dane osobowe

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)/
 2. Użytkownik może się zwrócić do Usługodawcy, wykorzystując adres mailowy: biuro@silleo.pl jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Usługodawcę.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę dla celów udostępnienia i wykonania usługi, wykonania obowiązków rozliczeniowych i podatkowych związanych z usługą, a także dla celów kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w związku ze składanymi przez nich reklamacjami. Usługodawca przetwarza dane osobowe także dla celów statystycznych, archiwalnych i zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków Usługodawcy wynikających z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę obejmują: dane adekwatne do typu Konta w Platformie obejmujące: pseudonim, imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, adres prowadzonej działalności gospodarczej, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer REGON, numer telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę przez okres świadczenia usługi oraz przez 6 lat po roku, w którym doszło do zakończenia świadczenia usługi, dla celów rozliczeniowo – podatkowych oraz celem obrony przed dochodzeniem praw. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę po upływie świadczenia usługi dla celów archiwalnych, przez okres 6 lat. Po upływie tych okresów dane osobowe tych użytkowników zostaną trwale usunięte, z zastrzeżeniem danych osobowych, które będą niezbędne do zapewnienia rozliczalności Usługodawcy z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 7. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym obsługę księgową, obsługę informatyczną, obsługę prawną Usługodawcy oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Administrator Danych Osobowych dołoży niezbędnych starań celem zagwarantowania, że podmioty te będą przetwarzały dane przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Użytkownikowi prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Usługodawca zaprzestanie przetwarzania danych Użytkownika w tych celach chyba, że wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane Użytkownika będą Usługodawcy niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych uniemożliwi jednakże realizację obowiązków umowy.

§ 11

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści zawarte w materiałach przekazanych Użytkownikowi przez Usługodawcę w związku realizacją usług, mających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot przysługujących Usługodawcy autorskich praw majątkowych lub – w przypadku utworów, które Usługodawca eksploatuje na mocy umów licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych – przedmiot autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.
 2. Użytkownik ma prawo korzystania z otrzymanych od Usługodawcy materiałów dydaktycznych na własne potrzeby. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z tych materiałów ponad własne potrzeby, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, w szczególności nie jest uprawniony do ich rozpowszechniania lub korzystania z tych materiałów w celach komercyjnych.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Nazwa Platformy, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.
 2. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2023.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie drogą mailową na podany przez Użytkownika adres e-mail. Jednocześnie, w przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje nie akceptować przedstawionych mu zmian Regulaminu będzie przysługiwało mu prawo do rezygnacji z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Zmiany w Regulaminie mogą zostać wprowadzone z ważnych powodów:
  1. w związku ze zmianami wymagań technicznych dostawców usług IT, niezbędnych do prawidłowej realizacji usług;
  2. celem dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa;
  3. celem dostosowania do wymagań stawianych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości lub podmiot działający w imieniu tej Agencji.
 6. Regulamin niniejszy jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy https://online.silleo.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
 7. Wszelkie spory między Administratorem a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może również zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 8. Szczegółowe informacje, dane Kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może również złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej Platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem, sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, według przepisów prawa polskiego.

Załącznik 1

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Adresat: Silleo Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, numer KRS: 0000770374, NIP: 6263033017, REGON: 38253653000000, adres e –mail: biuro@silleo.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi .......................................................

- Data zawarcia umowy ..........................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .................................................................................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) .................................................................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ............................................................................................

- Data .......................................................

 

situs toto

slot gacor

slot gacor 4d

https://dreamsite.tw/

https://homocdr.saude.sp.gov.br/