Polityka Prywatności

Polityka prywatności i pliki cookie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez stronę https://online.silleo.pl prowadzoną przez Silleo Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu,  numer KRS: 0000770374, NIP: 6263033017, REGON: 38253653000000, 

Adres do korespondencji: 41-902 Bytom, ul. Bernardyńska 1

Adres e-mail: biuro@silleo.pl

Telefon kontaktowy: +48 515 393 254

1. Definicje

 1. Administrator – Silleo Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu,  numer KRS: 0000770374, NIP: 6263033017, REGON: 38253653000000, który jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).
 2. Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.Cookies Zewnętrzne - Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 3. Cookies Administratora - Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Serwis - strona internetowa lub aplikacja, pod którą Administrator świadczy usługi cyfrowe, działający w domenie: silleo.pl
 5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących w związku z tym uprawnieniach Użytkownika
  1. Podanie danych osobowych celem korzystania z Serwisu jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi korzystanie z Serwisu.

  2. Serwis przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: pseudonim, imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, adres prowadzonej działalności gospodarczej, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer REGON, numer telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego.

  3. Dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.

  4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, w tym przez czas niezbędny dla dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń.

  5. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazywane wyłącznie upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora tylko w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora. Dane osobowe będą również przekazywane podmiotom świadczącym obsługę księgową, obsługę prawną, obsługę informatyczną Administratora, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  6. Zgodnie z RODO, przysługuje Użytkownikowi prawo do:

 2. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 3. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 4. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 5. przenoszenia danych;

 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Informuję, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane.

 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 3. W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane Użytkownika są  niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych uniemożliwi jednakże dalsze świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu.

 4. W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 

 1.  Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Administrator dołożył starań aby stosowane przez Administratora Cookies były bezpieczne dla użytkownika a w szczególności aby za ich pośrednictwem nie było możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników złośliwego oprogramowania.
 2. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są to cookies przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  2. Cookies trwałe: są to cookies przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

 1. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w następujących celach:

 1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 2. Konfiguracji Serwisu, przez co rozumie się optymalizację korzystania z Serwisu, rozpoznawanie urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętywanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, zapamiętywanie historii odwiedzonych stron w Serwisie.
 3. Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie zachodzi potrzeba wpisywania na każdej podstronie Serwisu ponownie loginu i hasła, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 4. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. Poprawnej obsługi ewentualnego programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 5. Tworzenia anonimowych statystyk w celu zobrazowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 6. Dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów podmiotów trzecich.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznych serwisów.

 

 1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

 1. Informacje o stosowanych zabezpieczeniach
 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

 1. Informacja o przechowywaniu danych
 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą być przechowywane. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem, jak również celem analizy aktywności użytkowników oraz zapisywania informacji o aktywności użytkownik na potrzeby realizacji programów promocyjnych Administratora.
 2. Istotne techniki marketingowe:

Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek (cookies) w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatora reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

 

 1. Informacje w formularzach
 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) podlegają zapisowi przez Administratora.
 3. Administrator, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu rejestracji usług, realizacji płatności itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

 1. Zgoda Użytkownika na przekazywanie przez Administratora wiadomości tekstowych
 1. Administrator celem realizacji usług wymaga podania numeru telefonu. Użytkownik na wskazany numer telefonu będzie otrzymywał informacje o terminie realizacji usługi.
 2. Podanie numeru telefonu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości tekstowych jest dobrowolne ale brak podania numeru telefonu oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości tekstowych uniemożliwi świadczenie przez Administratora usług na rzecz Użytkownika.

 

 

situs toto

slot gacor

slot gacor 4d

https://dreamsite.tw/

https://homocdr.saude.sp.gov.br/